Pla de Recerca

Pla de Recerca

Pla de Recerca Arqueològica (PdRA).
Agència Catalana del Patrimoni Cultural

El Pla vol ordenar i sobretot potenciar l’abundant recerca arqueològica que es fa a l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural. El Pla es fonamenta en una tradició de recerca i amb unes disposicions legals, que reconeixen la capacitació d’aquesta agència i dels ens que gestiona per desenvolupar una acció d’excel·lència en aquest àmbit.

La recerca arqueològica a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural Segons els seus estatus, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC) (Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, art. 68, apartat 1, modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, art. 72, apartat 3, lletra e), té com un dels seus principals objectius "Promoure, impulsar i desenvolupar la formació, la recerca i la transferència de coneixement en tots els àmbits del patrimoni cultural i la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la gestió i la informació en matèria de patrimoni cultural". En conseqüència, la recerca és una activitat pròpia de l'ACdPC que abasta
necessàriament l'àmbit arqueològic, donades les atribucions sobre el patrimoni que li són pròpies i perquè la integren i concentra bona part dels equipaments arqueològics de referència del país.

La recerca arqueològica que actualment es desenvolupa en el marc de l’ACdPC es vehicula pràcticament en la seva totalitat a través dels equipaments museístics, essent el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) el centre que concentra més accions (el 95% dels projectes), el que disposa de la infraestructura i els equipaments més complerts i estables, el que gestiona les úniques eines de difusió científica especialitzada (revistes i publicacions), i el que agrupa la quantitat més alta de massa crítica involucrada en accions de recerca. Per tant, el MAC es postula com el centre aglutinador i motriu de la recerca arqueològica desenvolupada en el marc de l’ACdPC, amb capacitat de coordinació, gestió, organització i execució de la mateixa.

Es pot descarregar el document complert:

Pla de Recerca.pdf 6,36 MB


Twitter
Facebook