Serveis de suport, científic, tècnic i material al museu

El serveis de suport, científic, tècnic i material al museu, es troben situats al Centre arqueològic i museístic de Pedret. A més dels despatxos, el centre acull la biblioteca, el laboratori de restauració, el laboratori d'Arqueobotànica i les reserves amb els dipòsits de materials arqueològics de les comarques de Girona, així com els espais adients per realitzar les tasques de neteja, classificació i inventari.

L’extensió de Pedret és el resultat de la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, fet que va comportar la rehabilitació de l’antic hospici de Pedret per part de la Diputació de Girona i a la construcció d’un gran magatzem en els terrenys adjacents a aquest edifici per part de la Generalitat de Catalunya, com a seu de tots els serveis relacionats amb l’arqueologia i els museus dependents del Departament de Cultura de les comarques de Girona.

Els laboratoris de conservació-restauració

En els laboratoris de conservació i restauració es treballa amb l’objectiu constant de frenar el procés de deteriorament i evitar la destrucció i la pèrdua del nostre patrimoni cultural.

Des del laboratori es procura donar servei a les diferents seus del Museu, i cada any es restauren nombrosos objectes arqueològics de naturalesa molt diversa (bronze, ceràmica,  ferro, ivori, mosaic, os, pedra, pintura mural, plata, plom, vidre, etc.) i de cronologia i context d’aparició molt variada (des del Paleolític fins a l’Edat Mitjana o l’època Moderna). Aquesta gran heterogeneïtat de materials i cronologies, obliga a estudiar cadascuna de les característiques, patologies i graus de conservació presents a les nostres col·leccions i a aplicar les mesures correctives i els tractaments necessaris específics per cadascun d’ells.

De manera general, es prioritzen les peces que custodia el propi museu, atès que n’és el responsable de la seva preservació, investigació i difusió; i la seva funció és intervenir directament sobre aquells elements arqueològics que presenten un estat deficient, preparant-los per ser exposats a les sales permanents del museu, per participar en exposicions temporals o bé per que són motiu d’estudi d’algun investigador.

Una altra línia d’actuació és la conservació preventiva aplicada a les sales d’exposició i a les diferents sales de reserva del museu. El control de tots els agents externs que poden generar noves degradacions en el patrimoni: com mantenir les col·leccions en correctes condicions de temperatura, humitat ambiental i de il·luminació, que les manipulacions, embalatges i trasllats siguin els apropiats, assegurar l’absència de plagues i d’altres possibles assalts, entre d’altres paràmetres, són factors essencials en el compromís adquirit vers el patrimoni.

Les reserves arqueològiques 

Les reserves de peces i materials arqueològics del MAC-Girona estan situades al Centre de Pedret, juntament amb els laboratoris i les oficines del museu. Aquest espai, a més, està compartit amb les dependències i magatzems del SAM (Servei d'Atenció als Museus) i del CASC (Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya).

Les sales de reserva del MAC-Girona estan situades a nivell de planta baixa i estan formades per un despatx, on també hi ha petit estudi fotogràfic, tres espais de magatzem i una àrea de recepció de material. Aquest darrer espai, és d'ús intern del museu per part de l'àrea de conservació i documentació. Aquí es reben els dipòsits arqueològics fruit de les diferents intervencions efectuades al municipi de Girona. També està obert a l’ús extern, per investigadors i arqueòlegs. S'ofereix un espai ampli amb piques, taules i prestatgeries on poder netejar i inventariar els materials extrets de les excavacions arqueològiques en fase d'estudi. Per la seva banda, als investigadors se'ls ofereix un espai on fer les consultes dels materials del fons del museu.

Les tres àrees de reserva es divideixen en el magatzem 1, on es localitzen gran part dels materials dels dipòsits arqueològics: les ceràmiques, la fauna, les restes antropològiques, els materials de construcció, el vidre, l'os treballat, el material de pedra..., el magatzem 2, on es concentren les peces de pedra de gran volum i pes, i finalment, el magatzem 3, una cambra estanca que acull els metalls que necessiten d'unes condicions de temperatura i humitat més controlats.


Veure en el mapa

ADREÇA

Pedret, 95
17007 Girona

HORARIS

De dilluns a divendres

8 a 15 h

Dissabtes, diumenges i festius tancat

CONTACTA AMB EL MUSEU

TELÈFON: 972 20 46 37
FAX: 972 21 64 87 E-MAIL: macgirona.cultura@gencat.cat
Twitter
Facebook