Connexió amb altres matèries

Com a proposta de treball posterior també es plantegen una sèrie d’activitats relacionades amb les altres matèries curriculars com les Ciències Naturals, les Ciències Socials, les Matemàtiques, la Tecnologia i la Llengua. En els següents documents descarregables trobareu tota la informació per fer aquest treball posterior:

En el transcurs de les activitats A i B s’aniran donant algunes pistes a mode de recomanacions perquè els alumnes tinguin present que han de ser incorporades en el treball posterior. 

Els temes per matèries

En les següents taules es descriuen els temes per matèries segons el disseny curricular de la Conselleria d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

PRIMER D'ESO

Ciències 
Socials

Ciències 
Naturals

Tecnologia

Català

Castellà

Mates

Situació 
i orientació

Unitats 
de longitud

Materials

Identificar 
el llatí com 
origen del 
català

Identificar 
el llatí com 
origen del 
català

Ús de 
nombres 
enters

Els punts
cardinals

L’escala

Les eines 
del món clàssic

Paraules 
llatines 
en el 
llenguatge 
actual

Paraules 
llatines 
en el 
llenguatge 
actual

Resolució de problemes 
en diferents 
contextos

Representació de la Terra: 
els plànols, 
l’escala

Les roques

Les 5 eines 
bàsiques (palanca, 
tascó, 
cargol...)

Lectura 
comprensiva

Lectura 
comprensiva

Origen històric del sistema 
de numeració 
decimal

Lectura 
de plànols

La matèria 
sòlida

Ús d’eines 
bàsiques 
de dibuix 
(regla, 
escaire, 
cartabó)

Expressió 
escrita

Expressió 
escrita

Diferents formes 
d’expressió 
dels nombres

El relleu 
i mapes 
topogràfics

Materials 
sòlids homogenis 
i heterogenis

Mesurar

Text 
expositiu

La notícia

Selecció i ús 
de l’eina 
adequada per 
a calcular

Concepte 
d’estratigrafia

 

La planta 
i l’alçat

Ortografia

El context

Investigació del
canvi que 
experimenta 
una variable 
en relació 
al temps 
en situacions 
concretes

Roma 
i Catalunya

 

 

Sintaxi

Ortografia

Descripció de 
figures 
geomètriques 
a partir de 
l’observació 
d’objectes 
de la realitat

La ciutat romana. 
La planta 
hipodàmica

 

 

 

Sintaxi

Descripció de 
grandària, 
posició i 
orientació 
de figures

Les calçades 
romanes

 

 

 

 

Detecció de 
simetria 
en l’entorn

L’expansió 
de Roma: 
províncies 
i protectorats

 

 

 

 

Dibuix 
d’objectes 
geomètrics

Hispània 
romana

 

 

 

 

Ús de 
les diferents 
unitats 
de mesura 
en la resolució
de problemes

Transformació 
del paisatge

 

 

 

 

Ús de mesures 
directes 
per aprofundir en 
els conceptes 
de perímetres,
àrea i volum

 

 

 

 

 

Recollida de 
dades 
a través 
d’observacions
i experiments

 

 

 

 

 

Diferenciació entre 
dades 
qualitatives 
i quantitatives

SEGON D'ESO

Ciències 
Socials

Ciències 
Naturals

Tecnologia

Català

Castellà

Mates

De la ciutat 
romana a 
la ciutat 
medieval

Materials 
sòlids 
homogenis i heterogenis

Materials

El llatí 
vulgar

El llatí 
vulgar

Ús de les proporcions 
a la Grècia Clàssica 
i Roma

Pervivències romanes 
a l’època 
romana

 

Planta

Paraules 
llatines en el llenguatge 
actual

Paraules 
llatines en el llenguatge 
actual

Ús de les proporcions 
per a resoldre problemes d’escales, 
figures 
semblants 
i raons equivalents

 

 

Mesura

Lectura comprensiva

Lectura comprensiva

Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental i d’estimació de càlculs, i comparació amb els resultats obtinguts 
a través dels càlculs exactes

 

 

Dibuix tècnic

Expressió 
escrita

Expressió 
escrita

Relació i comparació 
entre diferents formes de representació d’una mateixa relació

 

 

Internet

Text 
argumentatiu

Descripció 
d’espais

La Grècia clàssica i la resolució d’equacions 
per mètodes geomètrics

 

 

 

Text 
instructiu

Text 
narratiu

Modelització i resolució de problemes  utilitzant representacions diverses, com gràfiques, taules, equacions i expressions verbals

 

 

 

Expressió 
oral

El relat 
històric

Classificació d’objectes de dues i tres dimensions utilitzant les propietats 
que els defineixen

 

 

 

Ortografia

Ortografia

Relació entre perímetres, 
àrees i volums de figures semblants de tres dimensions

 

 

 

Sintaxi

Sintaxi

Representació  de figures geomètriques en un sistema de coordenades per ajudar a la descripció de relacions espacials

 

 

 

 

 

Aplicació dels teoremes de Tales i Pitàgores en la resolució de problemes relatius a obtenir mesures

 

 

 

 

 

Marc històric dels teoremes de Tales i Pitàgores

 

 

 

 

 

Representació plana d’objectes tridimensionals en la resolució de problemes d’àrees i volums

 

 

 

 

 

Ús d’eines visuals en la representació i resolució de problemes de la vida quotidiana

 

 

 

 

 

Selecció i ús del tipus d’unitat per a cada situació de mesura

 

 

 

 

 

Desenvolupament d’estratègies per determinar superfícies i volums de prismes, cilindres, piràmides, cons i esferes

 

 

 

 

 

Organització de dades en taules. Freqüències absolutes i relatives, ordinàries i acumulades

 

 

 

 

 

Ús (1,4) de la proporcionalitat per assignar probabilitats a resultats d’experiments aleatoris o simulacions i sotmetre a prova les prediccions


LES CONNEXIONS
NOM DE L'ARXIU MIDA DE L'ARXIU
Ciències Socials 520,064 kB
Ciències Naturals 872,278 kB
Tecnologia 590,222 kB
Matemàtiques 886,027 kB
Twitter
Facebook