Il·lustració numismàtica en el segle XIX
El 6 de desembre de 1878, Francesc Viñas i Serra, metge, erudit en numismàtica i arqueologia i excel·lent il·lustrador d’obres numismàtiques, donava a la Comissió de Monuments les 21 làmines originals de la il·lustració d’un estudi de Celestí Pujol i Camps sobre les monedes d’Empúries i Roses que havia elaborat. Les làmines, ja muntades i a punt de reproduir, estan formades per una combinació de dibuixos a llapis, gravats, fotografies i calcs.

Aquest estudi fou publicat el 1876 en el tercer volum de Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España d’Antonio Delgado (3 volums, Sevilla 1871-1876). Les làmines, litografies de Carlos Schlatter, apareixen signades també per “F. Viñas dibujó”. A les altres làmines del volum no hi figura el nom del dibuixant.

El 1878, el mateix treball es publicava amb el títol Estudio de las monedas de Emporion y Rhode con sus imitaciones, també a Sevilla, amb nova paginació i numeració de les làmines.

Francesc Viñas i Serra era un dels integrants de la tertúlia anomenada “Cova de can Viñas”, que aplegava el bo i millor del mon cultural gironí de final del segle XIX. D’aquest nucli en sorgí la Asociación Literaria de Gerona, mare del Certamen Literario celebrat entre 1872 i 1901 i de la Revista de Gerona, publicada entre 1876 i 1895. Molts dels seus membres foren vocals de la Comissió de Monuments i alguns (Alfons Gelabert, Enric Claudi Girbal, Joaquim Botet i Sisó, Josep Pascual i Prats) conservadors del museu.