El retorn cap a una normalitat (juny 2020)
La Llei 17/1990 de 2 de novembre de Museus, va crear el Museu d'Arqueologia de Catalunya que “es constitueix inicialment a partir del Museu Arqueològic de Barcelona, del Museu Arqueològic de Girona, i de les Ruïnes d'Empúries, d'Olèrdola i d'Ullastret i de llurs museus monogràficstots els quals són transferits per aquesta Llei a la Generalitat de Catalunya”.

Segons la mateixa llei “La preservació del patrimoni històric, artístic, arqueològic, tècnic i científic de Catalunya és un element bàsic a l'hora de promoure'n el coneixement, l'estudi i la difusió entre tots els ciutadans, a fi de facilitar-los una millor comprensió de la natura, de la història i, en general, de la vida del país. El museu és la institució que, fonamentalment, és responsable d'aquest patrimoni i s'encarrega de custodiar-lo...”.

Durant el periode de confinament, el museu ha estat tancat, però no ha oblidat les seves funcions i s’han efectuat tasques essencials per assegurar les condicions de seguretat i de conservació dels béns patrimonials. S’han establert rutines per tal de fer el seguiment de les condicions ambientals dels espais amb col·leccions, i s’han efectuat revisions dels espais de reserva per
detectar de manera precoç possibles incidències o elements de risc per al béns (com per exemple, mantenir el control de plagues).

Aquest mes de Juny, el Laboratori de conservació i restauració torna a la seva tasca diaria, que inevitablement s’ha vist “congelada” per la pandemia viscuda. El laboratori treballa a l’hora en multitud d’intervencions de conservació i de restauració per donar resposta a les diferents necessitats, peticions i projectes del museu, i ens reincorporem a l’activitat atenent pricipalment les àrees de major urgència. Hi ha alguns factors que ens obliguen a tractar-los amb prioritat, com és el cas dels objectes de naturalesa metàl·lica, dels quals haviem iniciat els seus tractaments, i que de manera general presenten gran inestabilitat, amb mecanismes de deterior actius,i que requereixen que siguin tractats amb celeritat.

Tractamet objecte metàl·lic