Estratègies de control climàtic (novembre 2018)
Com mantenir les col·leccions en correctes condicions és una de les màximes preocupacions de les institucions que custodien patrimoni. Els professionals de la conservació i la restauració no centrem la nostra activitat únicament en intervenir sobre l’objecte, sinó que treballem amb una visió més àmplia i procurem establir estratègies que ens permetin prevenir el deterior. El control dels agents externs que poden generar noves degradacions, com la temperatura, la humitat ambiental, la il·luminació, les plagues, els embalatges i trasllats, entre d’altres paràmetres, són factors essencials en el compromís adquirit vers la conservació del patrimoni.

 Uns dels àmbits on la conservació preventiva es desenvolupa àmpliament és en l’adaptació del recintes que acullen els objectes: vitrines, sales d’exposició i sales de reserva haurien de ser espais “preparats” on l’aplicació de sistemes de control climàtic hauria de ser un dels factors a considerar de manera obligada.

 El MAC-Girona, amb l’objectiu específic de mantenir els objectes de naturalesa metàl·lica en les millors condicions possibles, va revisar i planificar la construcció d’un espai adaptat per aquests materials,  especialment sensibles a les oscil·lacions i als valors alts d’humitat. La idea va ser reorganitzar els magatzems, permetre la  individualització dels objectes de naturalesa metàl·lica i dipositar-los en una espai estanc on la presència d’humitat fos controlada. L’objectiu principal era evitar que els objectes estiguessin exposats a ambients extrems i fluctuacions brusques, i aconseguir un espai on els paràmetres de temperatura i humitat relativa fossin els adients (18 ± 2 ºC, HR 40 ±5%).

Cambra estanca del MAC-Girona