La conservació preventiva: fonamental en la preservació de les peces. (desembre 2017)
Des del MAC ens acomiadem d’Andrea Rubio, tècnica en conservació i restauració que està especialitzant-se en conservació preventiva i que aquests darrers mesos ha estat fent pràctiques amb nosaltres.

Durant la seva estada ha tingut ocasió de col·laborar en el desmuntatge de l'exposició El geni culinari. Innovacions que marquen la nostra cuina i participar d’un procés molt habitual en un museu, però també molt delicat, i durant el qual cal tenir especial cura en la metodologia de treball.

La conservació preventiva és molt important en aquest procés. Les peces que participen en una exposició temporal, sovint són traslladades fora del seu lloc d’exposició o reserva permanent, i és per això que poden sofrir uns canvis microclimàtics, uns riscos en el sistema de presentació i/o de transport que han d'estar controlats degudament per poder evitar el màxim la seva degradació.

En el procés de muntatge i desmuntatge d’una exposició cal tenir en compte varies qüestions. Primerament, és important revisar la documentació de la peça i realitzar un diagnòstic visual a cadascuna per tal de detectar l’estat de conservació inicial, per comparar i detectar possibles alteracions després dels trasllats, durant la mostra i a la seva fi. Seguidament, cal tenir en compte: la correcte manipulació de les peces, la utilització de materials adequats per al seu embalatge, la no interacció amb material o condicions que puguin ser nocius durant l’exposició, etc. Durant el procés, la figura del/la restaurador/a  i del /la conservador/a del museu, són molt importants ja que són els qui coneixen amb més detall les condicions idònies de les peces, quin serà el millor embalatge per a cadascuna i aconsellarà les condicions de transport.

En els últims anys, però, amb motiu l'increment d'exposicions temporals ha crescut també el nombre d'empreses especialitzades en aquest camp, les quals han après aquesta metodologia de treball amb els béns culturals i els protocols d'interacció amb les obres, i moltes vegades son aquestes empreses les que realitzen el procés d'embalatge i transport, sempre amb la figura del restaurador/a i/o del conservador/a present.

 

ARECHAVALA, F; FERNANDEZ, C; MUÑOZ-CAMPOS, P; de TAPOL, BENOIT. Conservación Preventiva, exposiciones temporales, procedimientos. Grupo Español del IIC y Fundación Duques de Soria. 2008. ISBN: 978-84-612-6181-9