La documentació fotogràfica, una aliada de la conservació i restauració (març 2023)
En els processos de conservació i restauració hi ha una metodologia de treball molt establerta, que s’inicia amb la recollida de tota la informació que tinguem disponible, sigui aquesta referent a dades històriques, de materials i tècniques, d’intervencions de conservació anteriors, de patologies i mecanismes d’alteració, grau d’afectació i pèrdues, etc.. 

Abans d’intervenir directament sobre un bé patrimonial és imprescindible fer el recull de totes aquestes dades i fer un reportatge fotogràfic de l’obra que, entre d’altres aspectes, documenti quin és el seu estat inicial.

Aquesta documentació fotogràfica és primordial, no únicament en el moment inicial, si no que convé deixar constància durant la intervenció i del resultat després de la intervenció.

La fotografia, en aquest sentit té caràcter de document, amb la seva presa es recull una informació que contribuirà a deixar constància dels tractaments i completarà els posteriors informes tècnics.